problémy užívania pozemkov a problémy erózie

tento dotazník je určený na identifikáciu problémov, teda určenie toho, čo problém je a čo nie je. pomôže definovať problém a zadanie/požiadavku, čo je potrebné v konaní o pozemkových úpravách riešiť.

Not at all Likely Extremely Likely
ánonieneviem
užívajú obhospodarovatelia pozemky vlastníkov bez ich súhlasu alebo proti ich vôli?
áno
nie
neviem
požadovali vlastníci pozemkov od užívateľa vrátenie pozemkov, alebo výmeru súčtu spoluvlastníckych podielov k pozemkom?
áno
nie
neviem
skončil alebo sa mal skončiť nájom alebo užívateľ pozemky užíval bez ná-jomnej zmluvy?
áno
nie
neviem
vrátil užívateľ vlastníkom ich pozemky, alebo im poskytol iný pozemok?
áno
nie
neviem
oznámili vlastníci Okresnému úradu, že požiadali užívateľa o vrátenie pozemkov?
áno
nie
neviem
vydal okresný úrad rozhodnutie, ak užívateľ pozemky vlastníkovi nevrátil?
áno
nie
neviem
podal vlastník a užívateľ žiadosť o priame platby na tú istú poľnohospodársku plochu?
áno
nie
neviem
sú vlastníci a nájomcovia spokojní s výškou nájomného?
áno
nie
neviem
zodpovedá obvyklá výšku nájomného za užívanie poľnohospodárskej pôdy objektívnym kritériám?
áno
nie
neviem
platí nájomca nájom riadne a včas?
áno
nie
neviem
vedia doterajší nájomcovia, že môžu byť rozhodnutím vlastníkov a správcov pozemkov v konaní o pozemkových úpravách ovplyvnení?
áno
nie
neviem
vedia vlastníci, že ak nájomca riadne a včas plní svoje záväzky zo zmluvy o nájme pôvodných pozemkov, má právo na uzavretie zmluvy o nájme nových pozemkov za podmienok, ktoré sú dohodnuté pri nájme pôvodných nehnuteľ-ností?
áno
nie
neviem
Not at all Likely Extremely Likely
ánonieneviem
je na potrebné prijať opatrenia na zvýšenie využiteľnosti niektorých pôvod-ných pozemkov?
áno
nie
neviem
sú poľnohospodárske plochy užívateľov dostatočne prístupné, aby sa nich mohlo účelne hospodáriť?
áno
nie
neviem
je pre hospodárenie na pôde potrebné preloženie a úprava ciest, mostov, priepustov?
áno
nie
neviem
je potrebné zriaďovať výbehy, napájadlá a brody pre hospodárske zvieratá?
áno
nie
neviem
je riešené územie chránené pred škodlivými účinkami vetra a vody?
áno
nie
neviem
je potrebné vysadenie vetrolamov, alejí ovocných stromov a remízok pre ochranu zveri a vtáctva?
áno
nie
neviem
vyžaduje súčasný a očakávaný stav, alebo plánovaný rozvoj obce vymedzenie pozemkov na iné účely, ako je hospodárenie na pôde? je potrebné zabezpečiť prístup k týmto miestam?
áno
nie
neviem
je potrebné vykonanie terénnych, vodohospodárskych a iných opatrení slúžiacich na zvýšenie úrodnosti pôdy?
áno
nie
neviem
je potrebné vykonanie terénnych, vodohospodárskych a iných opatrení na ochranu stavieb, objektov a zariadení pred zaplavením a podmáčaním?
áno
nie
neviem
Not at all Likely Extremely Likely
ánonieneviem
sú súčasťou obhospodarovaných poľnohospodárskych plôch jarky, výmole, zosuvy, sute a pod?
áno
nie
neviem
tvoria sa na poľnohospodárskych pozemkoch jarky, ryhy, struhy a nánosy na konci svahov?
áno
nie
neviem
tvoria sa na ornej pôde po intenzívnych zrážkach struhy a stružky?
áno
nie
neviem
je poľná alebo lesná cesta miestne poškodená vodnou eróziou alebo sú miestami zanášané nánosmi?
áno
nie
neviem
môžte uviesť viacero katastrálnych území, oddeľte ich prosím čiarkou