problémy užívania pozemkov a problémy erózie

tento dotazník je určený na identifikáciu problémov, teda určenie toho, čo problém je a čo nie je. pomôže definovať problém a zadanie/požiadavku, čo je potrebné v konaní o pozemkových úpravách riešiť.

Not at all Likely Extremely Likely
ánonieneviem
užívajú obhospodarovatelia pozemky vlastníkov bez ich súhlasu alebo proti ich vôli?
požadovali vlastníci pozemkov od užívateľa vrátenie pozemkov, alebo výmeru súčtu spoluvlastníckych podielov k pozemkom?
skončil alebo sa mal skončiť nájom alebo užívateľ pozemky užíval bez ná-jomnej zmluvy?
vrátil užívateľ vlastníkom ich pozemky, alebo im poskytol iný pozemok?
oznámili vlastníci Okresnému úradu, že požiadali užívateľa o vrátenie pozemkov?
vydal okresný úrad rozhodnutie, ak užívateľ pozemky vlastníkovi nevrátil?
podal vlastník a užívateľ žiadosť o priame platby na tú istú poľnohospodársku plochu?
sú vlastníci a nájomcovia spokojní s výškou nájomného?
zodpovedá obvyklá výšku nájomného za užívanie poľnohospodárskej pôdy objektívnym kritériám?
platí nájomca nájom riadne a včas?
vedia doterajší nájomcovia, že môžu byť rozhodnutím vlastníkov a správcov pozemkov v konaní o pozemkových úpravách ovplyvnení?
vedia vlastníci, že ak nájomca riadne a včas plní svoje záväzky zo zmluvy o nájme pôvodných pozemkov, má právo na uzavretie zmluvy o nájme nových pozemkov za podmienok, ktoré sú dohodnuté pri nájme pôvodných nehnuteľ-ností?
Not at all Likely Extremely Likely
ánonieneviem
je na potrebné prijať opatrenia na zvýšenie využiteľnosti niektorých pôvod-ných pozemkov?
sú poľnohospodárske plochy užívateľov dostatočne prístupné, aby sa nich mohlo účelne hospodáriť?
je pre hospodárenie na pôde potrebné preloženie a úprava ciest, mostov, priepustov?
je potrebné zriaďovať výbehy, napájadlá a brody pre hospodárske zvieratá?
je riešené územie chránené pred škodlivými účinkami vetra a vody?
je potrebné vysadenie vetrolamov, alejí ovocných stromov a remízok pre ochranu zveri a vtáctva?
vyžaduje súčasný a očakávaný stav, alebo plánovaný rozvoj obce vymedzenie pozemkov na iné účely, ako je hospodárenie na pôde? je potrebné zabezpečiť prístup k týmto miestam?
je potrebné vykonanie terénnych, vodohospodárskych a iných opatrení slúžiacich na zvýšenie úrodnosti pôdy?
je potrebné vykonanie terénnych, vodohospodárskych a iných opatrení na ochranu stavieb, objektov a zariadení pred zaplavením a podmáčaním?
Not at all Likely Extremely Likely
ánonieneviem
sú súčasťou obhospodarovaných poľnohospodárskych plôch jarky, výmole, zosuvy, sute a pod?
tvoria sa na poľnohospodárskych pozemkoch jarky, ryhy, struhy a nánosy na konci svahov?
tvoria sa na ornej pôde po intenzívnych zrážkach struhy a stružky?
je poľná alebo lesná cesta miestne poškodená vodnou eróziou alebo sú miestami zanášané nánosmi?
môžte uviesť viacero katastrálnych území, oddeľte ich prosím čiarkou